Legislatíva

 

Premiestňovanie včelstiev za včelou pastvou

KOČOVANIE

 

 

Aj  v tomto prípade, keď včelár hodlá premiestňovať včelstvá za včelou pastvou ( kočovanie ), musí si podať žiadosť na príslušnú RVPS v obvode trvalého miesta včelárenia o vydanie sprievodného dokladu na premiestnenie včelstiev, za včelou pastvou v príslušnom roku s uvedením počtu včelstiev, ktoré sa nachádzajú na trvalom stanovišti, jeho označenie s názvom katastrálneho územia a názvom obce i okresu. V žiadosti musí včelár uviesť názvy obcí a okresov, kam hodlá včelstvá premiestniť ( tzv. kočovné miesta ). V žiadosti musí byť aj čestné vyhlásenie, že včelstvá boli pred včelárskou sezónou v jesennom, prípadne zimnom období ošetrené proti klieštikovosti predpísaným spôsobom a povolenými liečivami. Okrem toho priloží včelár k tejto žiadosti aj OSVEDČENIE o zdravotnom stave včelstiev. Na základe uvedených dokladov RVPS vydá SPRIEVODNÝ DOKLAD na premiestnenie včelstiev za včelou pašou. V doklade je vždy uvedené : Meno a adresa včelára, stanovište včelstiev, okres, počet včelstiev .... Včelár okrem vyššie uvedených povinnosti musí aspoň 10 dní vopred nahlásiť na príslušný obecný úrad, v katastri ktorého hodlá osadiť kočujúce včelstvá, miesto na príslušný obecný úrad,  miesto( číslo parcely ), názov katastra, alebo ináč označené prechodné stanovište včelstiev, teda ešte pred ich premiestnením.

Obecné úrady zapíšu včelára ( meno, bydlisko, telefón, počet včelstiev ) do zoznamu, ktorý vedú v súlade s vyhl. č. 37/63 Zb. v znení vyhl. č. 35/78 Zb. o ochrane včiel, vôd a rýb pri ničení škodcov rastlín chemickými postrekmi. Kontakt medzi OÚ a včelárom je potrebné dohodnúť pre potreby prípadného upozornenia, že bude v danom mieste robený postrek chemickými látkami. Obecným úradom, ktoré plnia na tomto úseku veľa úloh, vyplývajú tieto povinnosti zo zákona číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení noviel. V niektorích právnych predpisoch, ktoré sú platné ešte od roku 1963, resp. 1978 sú spomínané miestné národné výkony. Ich úlohy prešli zákonom o obecnom zriadení na súčasné obecné úrady, prípadne na mestské úrady.Obce podľa tohto zákona sú povinné zabezpečovať ochranu občanov a ich majetku. Do tejto ochrany zapadá aj povinnosť obecných úradov viesť evidenciu včelárov a včelstiev umiestnených v obci a v jej chotári a plniť úlohy v prípade ohlásených postrekov poľnohospodárskych plodín chemickými postrekami. Okrem dokladov o zdravotnom stave včelstiev musí mať kočujúci včelár aj registračnú tabuľu, ktorá je zhotovená podľa predpísaného vzoru, schváleného SZV. Táto registračná tabuľa musí byť pripevnená na kočovnom voze prípadne na inom vhodnom mieste. Na tabuľke je uvedené meno včelára, jeho bydlisko prípadne iný údaj, podľa ktorého je možné včelára kontaktovať.

Včelstvá na kočovnom stanovišti možno umiestniť iba so súhlasom vlastníka, resp. užívateľa pozemku, na čas znáškového obdobia. Zotrvať na tomto mieste po skončení znášky možno iba so súhlasom vlastníka pozemku.

Každý včelár, ktorý prisunie svoje včelstvá k poľnohospodárskym plodinám, si zaslúži odmenu. V minulosti bola snaha centrálne riešiť odmeňovanie včelárov za prísun včelstiev k poľnohospodárskym plodinám za účelom opeľovania. Na základe zákona č. 66/1961 Zb. o veterinárnej starostlivosti a § 39 zákona č. 61/1964Zb o. rozvoji rastlinnej výroby vydalo Ministerstvo pôdohospodárstvaa výživy SSR (MPaV) úpravu č. 1070/1977OZP zo dňa 27.1.1977 po dohode so SZV o premiestňovaní včelstiev:

- za účelom opeľovania,

- približovania včelstiev za znáškovými zdrojmi,

- z iných dôvodov ( zmena trvalého stanovišťa včelstiev, zmena vlastníka, živelná pohroma a pod.)

- Z tejto úpravy č. 1070 vyplývali povinnosti pre poľnohospodárske organizácie, a to:

- poskytovať chovateľom včelstiev bezplatné kočovné stanovišťia,

- na požiadanie SZV poskytnúť údaje o ovesných plochách hmyzomilných rastlín

- spolupracovať pri kočovaní s chovateľmi včelstiev a dbať o ochranu včiel, najmä pri používaní chemických prípravkov na ochranu poľnohospodárskych kultúr.